• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk

Koçluk uygulamalarının spor koçluğundan yola çıkılarak ilk olarak büyük şirketlerin yönetim basamaklarında kullanılmaya başlandığını göz önünde bulundurursak, koçluğun kurumsal yapılar içerisinde ne denli etkili bir süreç olduğunu daha iyi bir şekilde analiz edebiliriz. Şirketlerde insanlara benzer birer yapıdır. Değişim ve gelişim firmaların kurumsal yapıları içerisinde ve yönetim basamaklarında sürekli devam eden süreçlerdir. Aile şirketlerinin kurumsal yapıya geçişi, piyasa dinamikleri ile haraket edebilme becerisinin artırılması, kaynak oluşturmak, büyüme, departman oluşturulması ve verimlilik düzeyinin artırılması kurumsal koçluğun kullanıldığı en belirgin alanlardır. Bunların yanında daha büyük firmalarda yönetim basamaklarının geliştirilmesi, satış, üretim, hizmet departmanlarının etkinliğinin artması konusunda koçluk uygulamaları başarıyla yürütülmektedir. Diğer amaçlar; yetersiz performans sorunuyla baş etmek ve verimliliği arttırmaktır. /

Denizli Kurumsal Koçluk Eğitimi

Kurumsal Koçluk

Kurumun hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kurumun bütün departmanlarını veya bir bölümünü kapsar. Çalışanların kendilerine koydukları sınırları aşarak potansiyellerini açığa çıkarmalarında destek sağlar. Kurum vizyon, misyon ve temel ilkelerin oluşmasında, etkin ve kalıcı kurumsal değişim ve kurumsallaşmada, bireysel performansın kurum hedefleri ile bağlantılı hale gelmesinde, kurum ve çalışan potansiyelinin en etkin biçimde kullanımında, kurum için kilit birim ve takımların geliştirilmesi ve desteklenmesinde, kurumun amaçlarına uygun davranışsal değişimlerin tasarlanması ve uygulanmasında ve kurum içi iletişim ağının gelişmesi ve güçlenmesinde etkili olur. Kurumsal koçluk sürecinin hedefi kurumların belirledikleri vizyona ulaşabilmeleri ve başarılarını arttırabilmeleri için kurumsal bilinci geliştirmek, çalışanların kalite ve performansını artırmak, iletişimi güçlendirmek, verimliliği yükseltmek, değişimi desteklemek ve bireysel becerileri geliştirerek da

Antalya Kurumsal Koçluk Eğitimi

Kurumsal Koçluk

Dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel olarak, firmalarda bu gelişmelere ayak uydurmaya, kurumsal yeterliliğe sahip olmaya ve rekabet ortamında ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. Firmalar gün geçtikçe artan rekabetçi ortamda, bırakın büyümeyi pazar paylarını dahi korumaları gün geçtikçe daha da imkansız hale gelmektedir. Bu bağlamda firmalar sahip olduğu niteliği arttırması gerekmektedir. Firmalar niteliklerini artırmaya yönelik bazı çalışmalar yapmakta ancak bu gayretler maalesef geçici çözümler üretmekten öteye gidememektedir. Oysa Kurumsal Koçluk kavramını bünyesine katmayı başarabilen kurumlar hem niteliklerini hem de karlılıklarını kalıcı şekilde artırabilmektedirler. Sadece bireylerin değil, bir canlı gibi yaşayan nefes alan, hareket eden kurumlarımızın da iş yaşamında ulaşılabilir hedefleri, sürdürülebilir eylem süreçlerinin olması bir realitedir. Kurumsal Koçluk, firmaların yapılarının ve personellerinin niteliğinin kalıcı olarak artırıldığı, kurumların b

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk Programları, firmaların ulaşmak istedikleri amaçlarıyla aynı doğrultuda değişimlerini ve stratejilerini planlayarak doğru ve etkili şekilde uygulayabilmeleri için kurumsal koçluk programını tasarladık. Kurumsal Koçluk hizmeti sunduğumuz firmalar ve kurumlarda çalışan personellerin kuruma katacağı değerlerini arttıracak biçimde değişimlerine,gelişimlerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına katalizör olmayı hedefliyoruz. Kurumsal koçluk hizmetimizde vizyonumuz kurumsal değişim ve gelişim Kurumsal Koçluk Programımızda, herhangi bir kurumda kalıcı gelişmeyi sağlamak için aşağıdaki dört öğenin önemli olduğuna inanıyoruz: Doğru stratejik hedefler Doğru süreçler Bu strateji ve süreçlerin çalışması için doğru davranışlar Anahtar neticeleri yaratan davranışları destekleyecek doğru sonuçlar kurumsalkocluk.net, koçluk yaptıkları kurumlarla kendileri için oluşturdukları vizyona ulaşabilmeleri ve gelişimde iş fırsatlarından en iyi şe

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk

Türkiye'de kurumsallarda koçluk hizmetinin alınması kararı öncelikle Patronlar ve Üst Düzey Yöneticiler tarafından veriliyor. Öte yandan, kurum uluslar arası nitelik taşıyorsa ya da büyük bir kurumsa İnsan Kaynakları ve Eğitim Bölümleri karar verici olabiliyor. Yöneticilere, şeflere ve çalışanlara eğitim programları düzenleyen, onların gelişim ve performansından sorumlu hisseden İnsan Kaynakları ve Eğitim Bölümleri koçların seçilmesi, programın takibi ve sonuçların kontrolü ile ilişkili olarak sorumluluk alıyor. İnsan Kaynakları ve Eğitimi Bölümlerinde görevli çalışanlarla yaptığım görüşme ve konuşmalarda daha çok performansından memnun olunmayan, üst düzey yönetici veya patronlardan gelen şikayetler nedeniyle kişiyi kurtarmak, gelişimine katkıda bulunmak ve performans artışı sağlamak için koçluk hizmeti alınıyor. Koçluk hizmeti birebir çalışma gerektirdiği ve nispeten daha maliyetli olduğu için bu hizmet daha çok yöneticiler için alınırken

 1 2